KONŠTRUKCIA

Oceľové konštrukcie haly sú vyrábané plne v súlade s normou ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v triede vyhotovenia EXC2 v spojitosti s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006 (certifikáty nájdete tu: technické parametre – stavebné povolenie).

Ľahká konštrukcia

Ľahké oceľové konštrukcie sú tvorené priehradovými rámami, vzájomne prepojenými v danej modulovej vzdialenosti. Základom rámov sú pásnice tvorené dutými profilmi príslušnej dimenzie, vypletené oceľovými rúrkami.

Jednotlivé rámy sú spojené v celok tvoriaci nosnú konštrukciu objektu a sú pomocou základového profilu kotvené k podložiu. Tieto konštrukcie sú vhodné na opláštenie plachtou, trapézovým plechom či vzájomnými kombináciami alebo ďalšími materiálmi.

EURO UT
Konštrukcia plne tvorená priehradovým rámom v tvare obráteného písmena U. Teda zvislá stena, prechádzajúca do oblúka. Najbežnejší a najekonomickejší typ konštrukcie.

EURO AT
Konštrukcia plne tvorená priehradovým rámom so sedlovou strechou, teda klasický tvar, tak ako ho poznáme napr. pri rodinných domoch.

EURO UTS
Konštrukcia vychádzajúca z typu UT, kde sú však zvislé priehradové časti rámu nahradené valcovanými oceľovými profilmi, ktoré menej zasahujú do vnútorného priestoru haly. Konštrukcia tak ponúka väčší úžitkový priestor oproti typu UT, pri rovnakom pôdorysnom rozmere.

EURO ATS
Konštrukcia vychádzajúca z typu AT, kde sú však zvislé priehradové časti rámu nahradené valcovanými oceľovými profilmi, ktoré menej zasahujú do vnútorného priestoru haly. Konštrukcia tak ponúka väčší úžitkový priestor oproti typu AT, pri rovnakom pôdorysnom rozmere.

Konštrukcia UT
Konštrukcia AT
Konštrukcia UTS
Konštrukcia ATS

 

Ťažká a špeciálna konštrukcia

V prípade ťažkej konštrukcie je nosný skelet vo väčšine prípadov realizovaný z plnostenných oceľových valcovaných profilov, prípadne ich kombináciou s obdĺžnikovými profilmi.

Tieto haly sú vhodné najmä na opláštenie sendvičovými panelmi či trapézovými plechmi.

Konštrukcia UT Konštrukcia UT
Ťažká konštrukcia UT
Ťažká konštrukcia PULT
Ťažká konštrukcia S

 

Povrchová úprava

NÁTEROVÝ SYSTÉM
Základná ochrana pred pôsobením klimatických podmienok na oceľovú konštrukciu. Náter je realizovaný syntetickým systémom, ktorý je zvlášť prispôsobený podmienkam oceľových konštrukcií, vyrábaných firmou POLAK CZ, v hrúbke stanovenej pre konkrétnu halu v závislosti od zatriedenia do protikoróznej kategórie C1 – C5 podľa normy ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v súčinnosti s EN ISO 12944 a EN ISO 14713. Hrúbka náteru je teda stanovená podľa konkrétneho miesta výstavby haly a spôsobu užívania. Základný farebný odtieň konštrukcie RAL 7012, ktorý je možné zmeniť podľa požiadaviek.

ZINKOVANIE
Zvýšená ochrana oceľovej konštrukcie, ktorá je výraznejšie namáhaná poveternostnými podmienkami či vnútornými klimatickými podmienkami danými využitím objektu napr. skladovaným materiálom. Žiarový povlak zinku je na oceľovej konštrukcii vyhotovený podľa EN ISO 1461:1999.

PROTIPOŽIARNY NÁTER
Vo zvláštnych prípadoch, keď sú kladené zvýšené nároky na požiarnu odolnosť nosnej konštrukcie, je realizovaný protipožiarny náter tak, aby konštrukcia týmto nárokom vyhovela. Zvýšené nároky na požiarnu odolnosť konštrukcie vyplývajú z požiarno-bezpečnostného riešenia stavby, ktoré všeobecne vychádza z normy ČSN 730810:2009 a noriem ČSN 730202 Požiarna bezpečnosť stavieb – Nevýrobné objekty a ČSN 730202 Požiarna bezpečnosť stavieb – Výrobné objekty.