STAVBA HALY

Za priaznivých poveternostných podmienok je stavba haly väčšinou otázkou niekoľkých dní. Budete prekvapení, ako rýchlo môže taký objekt vyrásť.

Štrkové lôžko

Najjednoduchší a najekonomickejší spôsob pre založenie haly – vytvorenie základov. Tento spôsob je vhodný pre ľahké montované konštrukcie typu UT, ktoré vďaka svojej konštrukcii a tvaru nevytvárajú výrazné nároky na spodnú stavbu.

V praxi ide o výkop po obvode haly, ktorý je vyplnený štrkom rôznej frakcie, hutneným po vrstvách a eventuálne preliaty vápenným mliekom. Takto pripravovaný základ je rýchlo zhotovený, ekonomicky najmenej náročný a v prípade potreby aj ľahko odstrániteľný. Kvôli zlepšeniu odtokových pomerov dažďových vôd v okolí haly je vhodné v prípade textilného opláštenia doplniť štrkový pás o odtokový žliabok, do ktorého je priamo zvedené opláštenie haly a prikotvené.

 

 

Asfaltová a betónová plocha, cestné panely, zámková dlažba

V závislosti od koncepcie a celkových rozmerov haly môže byť na stavbu haly vhodná aj plocha, ktorá už v mieste výstavby je.

Či už ide o existujúcu asfaltovú, alebo betónovú plochu, eventuálne aj plochu tvorenú skladbou cestných panelov či zámkovou dlažbou, je, samozrejme, možné prikotviť halu priamo k nej (v závislosti od posúdenia únosnosti a rovinnosti plochy) a nie je potrebné tvoriť novú.

 

 

Betónové pásy / pätky

Betónové pásy / pätky sú najobjemnejšou formou spodnej stavby a sú vo väčšine prípadov potrebné na rozsiahlejšie stavebné zámery – teda veľké a ťažké haly.

Veľkosť betónového pásu / pätiek je určovaná vždy na základe statického výpočtu danej oceľovej konštrukcie, respektíve na základe reakcií touto konštrukciou vyvolaných.

 

 

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prioritou pri každej našej činnosti, a to najmä v prípade stavby haly, kde sú pracovné riziká najvyššie. Pri stavbe haly sú tak dodržiavané všetky opatrenia BOZP, a to v súlade s našimi internými predpismi, ako aj v súlade s internými predpismi investora.

Takisto dôležité sú pre nás aj interné nariadenia týkajúce sa environmentálnej politiky.