• 24. 9. 2021

Stavební povolení pro montované haly

Byť jsou naše lehké konstrukce deklarovány certifikátem ZCV-15-121/C02 dle normy ČSN EN 1090-2+A1:2012, jako výrobek plnící funkci stavby, tak stavební povolení budete ve většině případů zřejmě potřebovat.

Výrobek plnící funkci stavby

Zákon č 183/2006 Sb. tedy „Zákon o územním plánování a stavebním řádu“ známý obecně jako Stavební zákon uvádí v §103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.
V odstavci 1) tohoto zákonu jsou následně specifikovány jednotlivé typy staveb, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení. V bodě 16) jsou pak uvedeny „výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pod ně.

Naše haly jsou certifikovány jako výrobky plnící funkci stavby, nicméně záleží na místním stavebním úřadě, jak bude konkrétně interpretovat literu zákona.

Stavba montované haly bez stavebního povolení tedy možná je, ale co úřad, to názor.

Zemědělské stavby

Takzvaně „zemědělské“ stavby mají ve stavebním zákoně úlevu obdobnou jako výrobky plnící funkci stavby, tedy nepodléhají povolení ani ohlášení.

Nejedná se ovšem o všechny stavby určené pro zemědělství, ale jasně specifikované stavby. Tyto stavby jsou vyjmenované v §103 ods. 1) bod e) odst. 2) Stavebního zákona a jsou specifikovány jako:

„Stavby pro zemědělství do 60  zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;stavby pro zemědělství nad 60  zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300  zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv).

Stavba na ohlášku

Stavební zákon v §104 ods. 1) vyjmenovává jednoduché stavy, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení. V bodě c) specifikuje:

„Stavby do 300  celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000  celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let;dobu dočasnosti nelze prodloužit.“

Umožňuje tak postavit i haly o celkové zastavěné ploše 1000 m² pouze v režimu stavební ohlášky, ovšem pouze na jasně specifikované období 3 let, bez možnosti prodloužení této lhůty. Pro stavebníka to znamená, že po uplynutí této lhůty je stavbu nutné odstranit, případně absolvovat proces plnohodnotného stavebního povolení.

Potřebujete poradit?

Nezávazná poptávka